28 februari 2018

Eisenhowerflats aangesloten op Het Groene Net

De Eisenhowerflats 1 en 2 van ZOwonen zijn aangesloten op Het Groene Net. Directeur Erik Stronk, wethouder Ruud Guyt en directeur Ton Mans van ZOwonen draaiden op maandag 26 februari de kraan open waarmee de aansluiting operationeel werd. De aansluiting betekent dat deze flats van duurzame warmte worden voorzien door middel van restwarmte van de Biomassa Energiecentrale Sittard.

Voor de bewoners van beide flats betekent de aansluiting dat zij een lagere energierekening betalen. Er is namelijk minder gas nodig om de verwarming draaiende te houden. Voor ZOwonen is het nemen van duurzaamheidsmaatregelen een mogelijkheid om direct de woonlasten van haar huurders omlaag te brengen. Andere maatregelen die in dat kader genomen zijn bij Eisenhower 2 zijn de plaatsing van zonnepanelen op het dak en de gevel van de flat.

In de voorfase is veelvuldig met de bewoners overlegd. Bij die overleggen stonden de zekerheid van levering en vermindering van woonlasten centraal. Aan die volwaarden is voldaan zodat aansluiting op het Groene Net gerealiseerd kon worden.

Duurzaamheidsambitie ZOwonen

ZOwonen wil bijdragen aan een duurzame samenleving met zorg voor onze planeet en toekomstige generaties. Daarom investeren we in duurzame woningen die het wooncomfort van onze klanten verhogen en de woonlasten verlagen.

Naast de energetische maatregelen zetten we in op maatregelen die elkaar versterken binnen het thema duurzaamheid zoals minder materiaalgebruik, hergebruik van materialen, gezondheidsaspecten zoals geluid, luchtkwaliteit, thermisch comfort, licht en visueel comfort.

Flat Groen Net High Res-2

1 december 2017

Wonen Limburg wil woningen in Sittard-Geleen van het gas af

In het verlagen van de CO2 uitstoot moeten zoveel mogelijk Limburgse woningen van het gas af en woningcorporaties kunnen daaraan bijdragen, onder andere door woningen aan te sluiten op duurzame verwarmingsbronnen. Daarom ondertekende Wonen Limburg op woensdag 29 november een intentieverklaring met Het Groene Net Ontwikkel BV, dat restwarmte van de Biomassa Energiecentrale Sittard gebruikt om woningen en bedrijven in de regio Westelijke Mijnstreek te verwarmen.  

Wonen Limburg heeft zo’n 600 woningen in Sittard-Geleen die mogelijk verwarmd kunnen worden met de restwarmte die Het Groene Net ophaalt van Chemelot en Biomassa Energiecentrale Sittard. ‘ Met deze samenwerking kunnen we als sociale verhuurder een flinke bijdrage leveren aan de verduurzaming van ons woningbezit. In onze zoektocht naar aardgasloze oplossingen hebben we met name in de hoogbouw nog grote uitdagingen. De inzet van duurzame warmte zien we daarbij als kans richting de toekomst. Ons streven om al onze woningen in 2030 onafhankelijk van aardgas te laten functioneren komt hiermee weer een stapje dichterbij’, zegt Wim Hazeu, bestuurder van Wonen Limburg.

Duurzaamheid hoog op de agenda
Door aan te sluiten op Het Groene Net kan Wonen Limburg op betaalbare wijze haar woningen fors verduurzamen en aan haar ambitie bijdragen. Wonen Limburg doet mee op voorwaarde dat huurders niet méér geld kwijt zijn aan de verwarming van hun huizen dan wanneer ze aardgas zouden stoken. ‘We gaan er zelfs van uit dat het iets goedkoper uitpakt voor onze huurders’, aldus Wim Hazeu. Die uitdaging neemt Het Groene Net graag aan, zo beaamt Rogier Dieteren (Directeur van Het Groene Net Ontwikkel BV). 

Onderzoeken mogelijkheden
Met het tekenen van de intentieovereenkomst starten Wonen Limburg en Het Groene Net een haalbaarheidsstudie naar de uitvoerbaarheid om deze 600 woningen aan Het Groene Net aan te sluiten. Partijen verwachten in de zomer van 2018 het onderzoek af te ronden en vervolgstappen te bepalen.

 Wonen Limburg en HGNO overeenkomst

24 november 2017

Woningbouwcorporatie Woonpunt tekent intentieverklaring met Het Groene Net

Op donderdag 23 november ondertekende Woonpunt een intentieverklaring met Het Groene Net om woningen in Sittard-Geleen van het aardgas af te halen.

Woonpunt bezit ongeveer 1.400 woningen in Sittard-Geleen. Al deze woningen kunnen verwarmd worden met de restwarmte die Het Groene Net ophaalt bij Chemelot en Biomassa Energiecentrale Sittard. Er is voldoende restwarmte om ruim 350.000 woningen te verwarmen. ”Met deze samenwerking kunnen we als sociale verhuurder een flinke bijdrage leveren aan de verduurzaming van ons woningbezit”, zegt Guido Kerckhoffs, bestuurder van Woonpunt.

Uitbreiden
Woonpunt en Het Groene Net starten met een haalbaarheidsstudie voor één complex van 49 woningen aan de Oranjelaan in Geleen. Van daaruit wordt bekeken hoe de overige woningen op het netwerk kunnen worden aangesloten. Dat is een interessante optie voor de corporatie, omdat Het Groene Net vanaf 2019 het warmtenet gaat uitbreiden naar Geleen, waar Woonpunt veel woningbezit heeft.

Goedkoper
Woonpunt tekent de verklaring op voorwaarde dat huurders niet meer geld kwijt zijn aan de verwarming van hun huizen dan wanneer ze aardgas zouden stoken. “We gaan er zelfs van uit dat het iets goedkoper uitpakt voor onze huurders”, zegt Kerckhoffs.

Ondertekening intentieverklaring Woonpunt HGN

13 september 2017

Reactie op uitzending Tros Radar van 11 september

In het item over stadsverwarming in de uitzending van Tros Radar van maandag 11 september wordt gesteld dat consumenten die zijn aangesloten op een warmtenet duurder uit zouden zijn dan consumenten met een aardgasaansluiting en een cv-ketel. Daar zijn we het niet mee eens. 

In de uitzending worden individuele tariefcomponenten met elkaar vergeleken, terwijl de Warmtewet rekent met gemiddelden. Om een goede vergelijking te kunnen maken, moet je de totale kosten in vergelijkbare situaties op hetzelfde moment naast elkaar leggen. Bovendien gaat Tros Radar in zijn vergelijking volgens ons uit van onjuiste kosten voor de aanschaf en het onderhoud van een cv-ketel en wordt er gerekend met een lagere gasprijs die gasklanten ontvangen als ze van leverancier veranderen.

Niet Meer Dan Anders
Voor warmte geldt geen vrijemarktprincipe zoals voor gas en elektriciteit. Dat betekent dat warmteklanten geen vrije keuze hebben in de aanbieder van hun warmte. Daarom zijn de warmtetarieven voor huishoudelijke verbruikers gereguleerd. Hiervoor geldt het Niet Meer Dan Anders-principe dat is vastgelegd in de Warmtewet.

Het Niet Meer Dan Anders-principe zorgt ervoor dat afnemers voor de levering van warmte niet meer geld kwijt zijn dan vergelijkbare huishoudens betalen voor hun warmte via een cv-ketel op aardgas. Dat is wel zo eerlijk. Het principe wordt toegepast bij de berekening van het leveringstarief voor warmte, dus het vastrecht en de gigajouleprijs, en op de meetkosten. Hierbij gaat het om de gemiddelde marktprijs en niet om individuele situaties, waarbij het (stook)gedrag ook een belangrijke rol speelt.

Om de consument te beschermen toetst de ACM (Autoriteit Consument en Markt) jaarlijks de rendementen van warmtebedrijven. Daaraan wordt volledige medewerking verleent. Alle toetsen hebben tot nu toe uitgewezen dat warmtebedrijven een normaal rendement laten zien.

Duurzaamheid
In vergelijking met individuele cv-ketels op aardgas zijn warmtenetten duurzamer. Om woningen en bedrijven te verwarmen maken wij namelijk gebruik van restwarmte (uit de industrie) die anders verloren zou gaan. Hierdoor is er minder aardgas nodig en vermindert de uitstoot van broeikasgassen (zoals CO2). En dat is beter voor het milieu.

Afsluiten
We bieden particuliere en kleinzakelijke klanten de mogelijkheid om te worden afgesloten van het warmtenet. Hier vindt u de voorwaarden en procedure voor het afsluiten.

14 februari 2017

Ennatuurlijk gaat de werkzaamheden die betrekking hebben tot de gehele klantadministratie namens Het Groene Net uitvoeren

Per februari 2017 gaat Ennatuurlijk namens Het Groene Net alle werkzaamheden die betrekking hebben op facturatie en de afhandeling van vragen, klachten en storingen uitvoeren. Heeft u vragen, klachten of een storing op uw woonadres, dan staat Ennatuurlijk voor u klaar! Op deze website (van Het Groene Net) zijn de contactgegevens en overige informatie ook aangepast naar de juiste gegevens.

Ennatuurlijk is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.00 uur tot 18.00 uur.
Dat kan telefonisch via 085-2734541 of per e-mail via vragen@groenenet.nl.

Logo-ennatuurlijk-klein-300dpi

9 december 2016

Aanleg groot duurzaam warmtenet Sittard-Geleen, Stein en Beek gestart

 Op 9 december heeft Het Groene Net twee belangrijke stappen gezet voor de aanleg van het duurzame warmtenet voor de gemeente Sittard-Geleen, en later mogelijk ook voor de gemeentes Stein en Beek. Onder toeziend oog van diverse genodigden en de pers tekenden de betrokkenen van het ministerie van Economische Zaken, provincie Limburg, Utility Support Group (producent en leverancier van utilities aan bedrijven op het Chemelot-terrein) en Het Groene Net de zogeheten bedrijfsspecifieke afspraak. Vervolgens ging een stukje leiding de grond in als officiële inluiding van de aanleg van de eerste fase.

Bert de Vries, plaatsvervangend directeur-generaal Energie, Telecom en Mededinging van het ministerie van Economische Zaken, tekende namens het ministerie de bedrijfsspecifieke afspraak (BSA). Ook Daan Prevoo, gedeputeerde Energie, Duurzaamheid en Wonen bij de provincie Limburg, Erik Stronk en Ruud Guyt, aandeelhouders Het Groene Net en Jos Visser, directeur Utility Support Group zetten hun handtekening. Via de BSA stelt het ministerie een bijdrage van € 3 miljoen beschikbaar. Met deze bijdrage kan restwarmte van petrochemisch bedrijf SABIC worden ingezet voor de verwarming van woningen en bedrijven die zijn aangesloten op Het Groene Net. Een zinvolle toepassing van restwarmte wat een positieve bijdrage levert aan de duurzaamheid van het Chemelot-terrein in het algemeen. Daan Prevoo: ‘De provincie spande zich in om voor dit ambitieuze restwarmteproject een bijdrage van maar liefst € 3 miljoen te krijgen van het Rijk. Ik hoop dat het welslagen van Het Groene Net een katalysator is voor rest- en aardwarmteprojecten in heel Limburg.’

Ondertekening BSA

Start van de aanleg van de eerste fase

Na het tekenen van de BSA vond een tweede belangrijk moment plaats: de officiële start van de aanleg van de eerste fase. Erik Stronk en Ruud Guyt, beiden aandeelhouder van Het Groene Net, legden samen het eerste stukje leiding in de grond. Duurzame-warmteleverancier Ennatuurlijk en de gemeente Sittard-Geleen bezitten momenteel elk vijftig procent van de aandelen van Het Groene Net.

Aanleg eerste stuk

Gemeentelijke koploper in Nederland

In eerste instantie worden 500 huishoudens en 9 bedrijven aangesloten op Het Groene Net. Uiteindelijk is het doel van het warmtenetwerk een totale besparing van 26 miljoen kubieke meter op het gebruik van aardgas en 47.000 ton op CO2-uitstoot. Het Groene Net wordt op termijn mogelijk een van de grootste duurzame warmtenetwerken binnen Nederland. Daardoor is Sittard-Geleen een koploper in ons land als het gaat om het behalen van gemeentelijke CO2-doelstellingen. De gemeentes Beek en Stein treden mogelijk toe als de realisatie van het warmtenetwerk binnen hun gemeentegrenzen start.

Over Het Groene Net

Het Groene Net is in 2009 opgestart en richt zich op de verduurzaming van de warmtevoorziening in de gemeentes Sittard-Geleen, Beek en Stein. Het Groene Net heeft de ambitie om een warmtenetwerk te realiseren dat op basis van duurzame bronnen 800 terajoule warmte levert aan woningen en bedrijven in de drie gemeentes. Het Groene Net past naadloos in de landelijke en provinciale actiepunten op energievlak. De provincie Limburg zet zich tijdens de coalitieperiode 2015-2019 nadrukkelijk in voor een stabiel en innovatief netwerk voor duurzame warmte en energie. Het ministerie van Economische Zaken presenteerde op 7 december de Energieagenda met de aansluiting op de warmtenetten als een van de agendapunten.

27 juli 2016

Realisatie eerste fase van warmtebedrijf Het Groene Net kan beginnen

Met de ondertekening geven de aandeelhouders goedkeuring voor de realisatie van de eerste fase. Deze eerste fase maakt deel uit van het totale ontwikkelmodel van Het Groene Net. Het ontwikkelmodel bestaat vooralsnog uit zeven ontwikkelgebieden. Na de zomer wordt in samenwerking met de Provincie Limburg een start gemaakt met de overige deelgebieden.

20160727 - HGN - foto financial close Guyt-Stronk 2 (002)

Op dit moment is naast Ennatuurlijk (50%) ook de gemeente Sittard-Geleen (50%) aandeelhouder van Het Groene Net BV. De gemeente Beek en de gemeente Stein treden toe als de realisatie van het warmtenetwerk binnen hun gemeentegrenzen start. Samen met de gemeente Sittard-Geleen hebben zij daarvoor al Mijn Streekwarmte BV opgericht. Met de investering wordt een warmtenetwerk aangelegd waarop in eerste instantie 145 consumenten en negen zakelijke klanten  worden aangesloten. Het gaat om de projecten De Spil, Spoorkolonie en Ligne. De warmte aan deze klanten wordt geleverd door de Biomassa Energiecentrale Sittard (BES) en het bestaande ketelhuis van Ennatuurlijk in de wijk Hoogveld.

Het Groene Net

In 2009 is het idee voor  Het Groene Net opgepakt. Het project richt zich op de verduurzaming van de warmtevoorziening in de gemeenten Sittard-Geleen, Beek en Stein. De partners in Het Groene Net hebben de ambitie om een warmtenetwerk te realiseren dat warmte levert aan ruim 5.000 huishoudens en tientallen bedrijven in de gemeenten Sittard-Geleen, Beek en Stein. Deze warmte wordt geleverd op basis van duurzame bronnen, bijvoorbeeld hernieuwbare warmte van de Biomassa Energiecentrale Sittard (BES) en industriële restwarmte van het Chemelotterrein. Bij de voorbereidingen van Het Groene Net waren Provincie Limburg, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO, de Europese Investeringsbank (EIB) en het adviesbureau Driven by Values betrokken.

Pluspunten

Voor het milieu betekent Het Groene Net een enorme impuls. Met de totstandkoming van Het Groene Net ontstaat op termijn een van de  grootste duurzame warmtenetwerken van Nederland. Er is  voor de toekomst een besparing van ongeveer 26 miljoen m3 aardgas voorzien en een vermindering van de uitstoot van het broeikasgas CO2 met 47.000 ton. De gemeenten realiseren hun  CO2-doelstellingen  grotendeels met Het Groene Net en behoren hiermee tot de koplopers in Nederland.

Voor meer informatie:

www.ennatuurlijk.nl

http://www.1limburg.nl/aanleg-van-het-groene-net-start-na-de-zomer

29 september 2014

Oprichting warmtebedrijf Het Groene Net

Gemeenten en warmtebedrijf Ennatuurlijk sluiten intentieovereenkomst

Om tot de oprichting van warmtebedrijf Het Groene Net te komen, zijn de gemeenten Sittard-Geleen, Stein en Beek op 26 september 2014 een intentieovereenkomst aangegaan met Ennatuurlijk.

,,De komende maanden vindt met warmtebedrijf Ennatuurlijk de nadere uitwerking van het project plaats en wordt er naar het afsluiten van de samenwerkingsovereenkomst voor Het Groene Net toegewerkt’’, zegt wethouder Ruud Guyt (o.a. Duurzaamheid).

Nieuwe partij Ennatuurlijk

In de periode sinds de voorlopige gunning kwamen de gemeenten en bouwonderneming BAM tot een verschillend inzicht inzake de toekomstige organisatie van warmtebedrijf Het Groene Net. Door dit verschil in opvatting ontbrak de basis om de samenwerking voort te zetten. Samen met de nieuwe partij Ennatuurlijk bespraken de gemeenten de voortzetting van het project binnen de uitgangspunten van de aanbesteding. Op basis hiervan is besloten om het project samen voort te zetten.

Aandeelhouders van Ennatuurlijk zijn Dalkia en pensioenbeheerder PGGM.Ennatuurlijk heeft 180 medewerkers. Het bedrijf levert warmte en koude aan ruim 66.000 klanten verspreid over heel Nederland, met de grootste concentratie in Breda, Tilburg, Enschede, Helmond, Eindhoven, Heerlen en Maastricht

Het Groene Net

Het lokale energiebedrijf in oprichting distribueert straks de restwarmte van Chemelot en warmte vanuit de Bio Energie centrale Sittard (BES) naar ruim 50 bedrijven en 5000 huishoudens. Daarmee  bieden we zowel een duurzame als een concurrerende warmtevoorziening voor de gebruikers. De totale investering in Het Groene Net bedraagt circa  80 miljoen euro. De oprichting van Het Groene Net is voorzien in 2015.

ondertekening intentie overeenkomst Het Groene Net

Fotobijschrift: van links naar rechts > Wethouder Danny Hendrix gemeente Stein, wethouder Peter Hovens gemeente Beek, wethouder Ruud Guyt gemeente Sittard-Geleen en directeur Erik Stronk  Ennatuurlijk ondertekenen de intentieovereenkomst voor de realisatie van Het Groene Net.  Foto Ermindo Armino.

_________________________________________________________________

Noot voor de redactie:

De foto is vrij van rechten te gebruiken, mits vermelding van de naam van de fotograaf.
Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Renate Peters, bestuursondersteuner 06-27 17 92 74.
U kunt ook bellen met de perstelefoon 06- 54 79 43 64 of mailen naar:
pers@sittard-geleen.nl

Dit bericht kunt u ook vinden op www.sittard-geleen.nl/contact/perscentrum

15 juli 2014

Nieuwe partij aan tafel: gemeenten in gesprek met warmtebedrijf Ennatuurlijk

De gemeenten Sittard-Geleen, Stein en Beek voeren op dit moment gesprekken met warmtebedrijf Ennatuurlijk (aandeelhouders zijn Dalkia en pensioenfonds PGGM) om te komen tot de oprichting van Het Groene Net. Dat gebeurt omdat de betrokken gemeenten en bouwonderneming BAM in goed overleg hebben besloten hun samenwerking te beëindigen. Samen met de nieuwe partij bespreken de gemeenten de voortzetting van het project binnen de uitgangspunten van de aanbesteding.

“In de periode sinds de voorlopige gunning zijn de gemeenten en BAM tot een verschillend inzicht gekomen inzake de toekomstige organisatie van warmtebedrijf Het Groene Net. Dit verschil in opvattingen bleek niet te overbruggen en biedt onvoldoende basis om de samenwerking voort te zetten”, zegt wethouder Ruud Guyt (voorzitter stuurgroep HGN).

Ennatuurlijk
Ennatuurlijk was destijds de eerstvolgende gegadigde bij de aanbesteding. Ennatuurlijk en de betrokken gemeenten bespreken momenteel de voortzetting van het project binnen de uitgangspunten van de aanbesteding. Wethouder Guyt: “Voor het geval de gesprekken met de nieuwe partij onverhoopt niet leiden tot het gewenste resultaat, wordt de raad betrokken bij een terugvalscenario. Inmiddels is duidelijk dat deze terugvalmogelijkheid aanwezig is, waardoor de continuïteit van het project in elk geval is gewaarborgd.”

Lopende projecten
Specifiek voor de gemeente Sittard-Geleen geldt dat de lopende gezamenlijke projecten waarin BAM een actieve rol speelt, zoals Spoorkolonie, E. van Barstraat, Ligne, FitlandXL, Thienbunder en Brandweer zorgvuldig worden overgedragen. Levering van warmte en koude aan afnemers die al zijn aangesloten op warmte van Het Groene Net wordt gecontinueerd.
De gemeenten gaan door met de ontwikkeling van Het Groene Net en zijn voornemens het bedrijf in 2014 op te richten. Naar verwachting worden de finale voorstellen aan het eind van het jaar voorgelegd aan de raden.

 

 

14 december 2012

BAM als beste uit de bus bij aanbesteding Het Groene Net

De colleges van Burgemeester en Wethouders van de gemeenten Beek, Stein en Sittard-Geleen maakten gisteren het voornemen bekend het private partnerschap voor duurzaam warmtebedrijf Het Groene Net te gunnen aan BAM.

BAM is als beste kandidaat uit de aanbestedingsprocedure naar voren gekomen om samen met de gemeenten de technische, financiële, juridische en organisatorische aspecten van het toekomstige warmtebedrijf verder uit te werken.

→ lees verder